Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuostatai 2020 m. 2023-03-25 16:28:09
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio progimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-03-20 15:22:24 182.16 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2020 2023-08-10 13:32:08 216.92 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-08-10 16:49:03 158.61 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės 2012 m. 2023-08-10 16:52:05 96.41 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2024-02-22 16:34:34
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio progimnazijos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-03-20 15:29:06 232.43 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-08-10 14:45:27 195.1 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-24 15:02:03
Vidaus kontrolės politika 2023-08-10 13:31:36 219.64 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 519.04 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 367.88 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka 2023-08-10 16:56:40 96.63 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu ir mišriu būdais tvarka 2020 m. 2023-08-10 16:58:55 208.47 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-12-07 20:54:38 86.71 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-02-03 18:21:27 233.73 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2023-08-10 16:46:11 121.57 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2023-08-10 16:54:00 123.01 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-05-17 17:50:19 356.25 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir lankomumo užtikrinimo aprašas 2023 m. 2023-12-12 16:34:06 116.8 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu ir mišriu būdais tvarka 211.06 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas
2023-2027 metų strateginis planas

Progimnazijos strateginiam planui pritarė Vilniaus Antakalnio progimnazijos taryba 2023-03-23 posėdyje ir  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 2023-04-17 įsakymu Nr. A15-636/23(2.1.4E-BEU). Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. V-14 dėl 2023-2027 m.m. strateginio plano patvirtinimo.

2018-2022 m.m. strateginis planas

Antrajam progimnazijos strateginiam planui pritarė Vilniaus Antakalnio progimnazijos taryba 2018-03-23 posėdyje ir  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018-06-18 įsakymu Nr. A 15-1369/18(2.1.4-E-KS). Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 18  d. įsakymas Nr. V-117 dėl 2018-2022 m.m. strateginio plano patvirtinimo.

792.69 KB
2015-2018 m.m. strateginis planas

Pirmajam Progimnazijos strateginiam planui pritarė Vilniaus Antakalnio progimnazijos taryba 2015-01-21 posėdyje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015-03-17 įsakymu Nr. A30-383 ir yra patvirtintas Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-25

696.27 KB
Metiniai veiklos planai
2024 metų veiklos planas 2024-04-08 18:21:01 125.43 KB
2023 metų veiklos planas 2024-04-08 18:21:01 152.73 KB
Ugdymo planai
Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio (1-4 klasių) ir pagrindinio (5-8 klasių) ugdymo programų planas 2023-03-24 10:25:18
Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio (1-4 klasių) ir pagrindinio (5-8 klasių) ugdymo programų planas 465.49 KB
VAP pradinio ir progimnazijos ugdymo plano 2023-2025 mokslo metams pakeitimas nuo 2024-09-01 172.11 KB
Veiklos ataskaitos
2023 metų veiklos plano ataskaita 2024-04-08 18:20:48 194.55 KB
2022 metų veiklos plano ataskaita 2024-04-08 18:20:48 159.76 KB
2018-2022 m. m. strateginio plano 2022 metų ataskaita 2024-04-08 18:20:48
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus ataskaita 2019 5.16 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 1-4 klasių 2023-2024 m. m. 2023-09-11 14:31:57 352.14 KB
Pamokų tvarkaraštis 5-8 klasių 2023-2024 m. m. 2023-09-11 14:31:57 302.36 KB
Mokinių saugumo užtikrinimo grafikas (administracija) 2023-2024 m. m. 2023-09-11 14:31:57 134.63 KB
Saugumo užtikrinimas 5-8 klasių mokiniams 2023-2024 m. m. grafikas 2023-09-14 10:30:56 30.34 KB
Mokytojų konsultacijų grafikas 2023-2024 metais 2023-12-07 21:02:38
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos grupių organizavimo modelis 2020 m. 2023-03-24 16:16:32 20.08 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausiosios patarėjos 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A15-1653/20(2.1.4E-ŠVA) patvirtintos Visos dienos mokyklos grupių veiklos organizavimo rekomendacijos 2023-03-24 16:15:01 225.53 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. 1-653 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2023-03-24 16:15:01
ŠMM įsakymas dėl rekomendacijų Dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo patvirtinimo 2018 m. 2023-03-24 16:15:01
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Mokyklos vaiko gerovės komisijos funkcijos 2023-03-24 11:18:48
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Pedikuliozė_rekomendacijos tėvams_2023_09_18 2023-09-18 09:31:05 132.85 KB
Pirmosios pagalbos atmintinė 1.2 MB
COVID-19-ligos-profilaktikos rekomendacijos 309.38 KB
Instrukcija GAT iš seilių 1.71 MB
Instrukcija GAT nosies landų 1.68 MB
Socialinis pedagogas
Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašas 2023-03-23 21:33:10
Specialusis pedagogas
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2023-03-23 21:00:38
Logopedas
Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 469.52 KB
2022 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 355.94 KB
2021 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 356.82 KB
2020 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 965.27 KB
2019 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 387.39 KB
2019 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 386.75 KB
2017 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 385.36 KB
2016 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 374.73 KB
2015 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 314.03 KB
2014 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 355.58 KB
2013 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 345.15 KB
2012 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2024-04-08 18:22:27 326.53 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 metų programų sąmatos 2024-04-22 17:54:48 1.06 MB
2023 metų programų sąmatų ataskaitos 2.05 MB
2024-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 1.53 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-08-10 14:45:27 195.1 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2019 m. 2023-08-10 14:45:27 318.28 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2017 m. 2023-08-10 14:45:27
Viešųjų pirkimų planas
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2023-03-24 15:47:17 101.23 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2023-03-24 15:47:17 106.43 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2023-12-07 21:02:28 2.22 MB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2023-12-07 21:03:01 2.13 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-24 15:02:03
Bufeto asortimentas nuo 2023-11 2023-11-26 12:34:59 38.01 KB
3 savaičių valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2023-11-15 09:26:32 3.4 MB
3 savaičių valgiaraštis 11 ir daugiau metų vaikams 2023-11-15 09:26:05 3.42 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmenų duomenų saugojimo politika 2023-08-10 12:07:50 15.99 KB
Dėl asmens duomenų apsaugos dokumentų patvirtinimo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje 2023-08-10 12:08:32 73.01 KB
VAP asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-10 12:09:09 34.99 KB
VAP mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-10 12:09:32 35.05 KB
VAP vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-10 12:09:56 19.73 KB
VAP privatumo politika 2023-08-10 12:10:21 17.23 KB
VAP pavyzdinė asmens duomenų tvarkymo sutartis su tvarkytoju 2023-08-10 12:10:38 775.92 KB
VAP pavyzdinis papildomas susitarimas su paslaugas teikiančiomis įmonėmis 2023-08-10 12:11:01 957.85 KB
VAP įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį 2023-08-10 12:11:39 8.99 KB
VAP darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2023-08-10 12:12:00 957 KB
VAP vienkartinis Duomenų subjekto (tėvų) sutikimas dėl informacijos apie jį ir jo atvaizdo naudojimo 2023-08-10 12:12:27 10.23 KB
VAP darbuotojo kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2023-08-10 12:13:26 956.51 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilnės saugos aprašai - 01 1.02 MB
Civilnės saugos aprašai - 02 1.9 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 61.04 KB
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:13 9.72 KB
Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:40 9.82 KB
IT MP specialisto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:59 9.93 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:06:31 10.26 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:06:52 9.8 KB
Mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:07:24 10.04 KB
Pastatų prižiūrėtojo (darbininko) pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:02 9.7 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:21 9.43 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:09:15 9.65 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:38 11.03 KB