Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuostatai 2020 m. 2023-03-25 16:28:09
Vilniaus Antakalnio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-08-10 16:57:12 86.71 KB
Tvarkų aprašai
Vilniaus Antakalnio progimnazijos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-03-20 15:29:06 232.43 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-08-10 14:45:27 195.1 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-24 15:02:03
Vidaus kontrolės politika 2023-08-10 13:31:36 219.64 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 519.04 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 367.88 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka 2023-08-10 16:56:40 96.63 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu ir mišriu būdais tvarka 2020 m. 2023-08-10 16:58:55 208.47 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-08-10 16:45:28 263.98 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2023-08-10 16:46:11 121.57 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2023-08-10 16:54:00 123.01 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022 m. 2023-08-10 16:43:52 186.08 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir lankomumo užtikrinimo aprašas 2020 m. 2023-08-10 16:50:41 112.51 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu ir mišriu būdais tvarka 211.06 KB
Taisyklės
Vilniaus Antakalnio progimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-03-20 15:22:24 182.16 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2020 2023-08-10 13:32:08 216.92 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-08-10 16:49:03 158.61 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės 2012 m. 2023-08-10 16:52:05 96.41 KB
Pareigybių aprašymai
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:13 9.72 KB
Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:40 9.82 KB
IT MP specialisto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:59 9.93 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:06:31 10.26 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:06:52 9.8 KB
Mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:07:24 10.04 KB
Pastatų prižiūrėtojo (darbininko) pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:02 9.7 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:21 9.43 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:09:15 9.65 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:38 11.03 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinio pedagogo pusmečio darbų planas II pusmečio 2023-09-07 17:30:09 159.76 KB
Ugdymo planai
Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio (1-4 klasių) ir pagrindinio (5-8 klasių) ugdymo programų planas 2023-03-24 10:25:18
Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio (1-4 klasių) ir pagrindinio (5-8 klasių) ugdymo programų planas 465.49 KB
Kitos ataskaitos
2022 metų veiklos plano ataskaita 2023-03-21 18:40:42 159.76 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 355.94 KB
2021 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 356.82 KB
2020 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 965.27 KB
2019 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 387.39 KB
2019 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 386.75 KB
2017 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 385.36 KB
2016 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 374.73 KB
2015 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 314.03 KB
2014 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 355.58 KB
2013 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 345.15 KB
2012 Finansinių ataskaitų rinkiniai 2023-09-07 17:24:10 326.53 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-24 15:02:03
Bufeto asortimentas nuo 2022-10 36.78 KB
3 savaičių valgiaraštis 6-10 metų vaikams 3.2 MB
3 savaičių valgiaraštis 11 ir daugiau metų vaikams 2.64 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-08-10 14:45:27 195.1 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos viešųjų pirkimų planas 2022 2023-08-10 14:45:27 2.22 MB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos viešųjų pirkimų planas 2021 2023-08-10 14:45:27 2.13 MB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2019 m. 2023-08-10 14:45:27 318.28 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2017 m. 2023-08-10 14:45:27
Viešųjų pirkimų planas
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2023-03-24 15:47:17 101.23 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2023-03-24 15:47:17 106.43 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 61.04 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilnės saugos aprašai - 01 1.02 MB
Civilnės saugos aprašai - 02 1.9 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Mokyklos vaiko gerovės komisijos funkcijos 2023-03-24 11:18:48
Vilniaus Antakalnio progimnazijos vaiko gerovės komisija 33.01 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmenų duomenų saugojimo politika 2023-08-10 12:07:50 15.99 KB
Dėl asmens duomenų apsaugos dokumentų patvirtinimo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje 2023-08-10 12:08:32 73.01 KB
VAP asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-10 12:09:09 34.99 KB
VAP mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-10 12:09:32 35.05 KB
VAP vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-10 12:09:56 19.73 KB
VAP privatumo politika 2023-08-10 12:10:21 17.23 KB
VAP pavyzdinė asmens duomenų tvarkymo sutartis su tvarkytoju 2023-08-10 12:10:38 775.92 KB
VAP pavyzdinis papildomas susitarimas su paslaugas teikiančiomis įmonėmis 2023-08-10 12:11:01 957.85 KB
VAP įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį 2023-08-10 12:11:39 8.99 KB
VAP darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2023-08-10 12:12:00 957 KB
VAP vienkartinis Duomenų subjekto (tėvų) sutikimas dėl informacijos apie jį ir jo atvaizdo naudojimo 2023-08-10 12:12:27 10.23 KB
VAP darbuotojo kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2023-08-10 12:13:26 956.51 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Pedikuliozė_rekomendacijos tėvams_2023_09_18 2023-09-18 09:31:05 132.85 KB
Socialinis pedagogas
Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašas 2023-03-23 21:33:10
Socialinio pedagogo pusmečio darbų planas II pusmečio 2023-09-07 17:30:09 159.76 KB
Specialusis pedagogas
Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas 2023-03-23 21:00:38
Logopedas
Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 1-4 klasių 2023-2024 m. m. 2023-09-11 14:31:57 352.14 KB
Pamokų tvarkaraštis 5-8 klasių 2023-2024 m. m. 2023-09-11 14:31:57 302.36 KB
Mokinių saugumo užtikrinimo grafikas (administracija) 2023-2024 m. m. 2023-09-11 14:31:57 134.63 KB
Saugumo užtikrinimas 5-8 klasių mokiniams 2023-2024 m. m. grafikas 2023-09-14 10:30:56 30.34 KB
Mokytojų konsultacijų grafikas 2022-2023 metais 2023-09-11 14:31:57
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos grupių organizavimo modelis 2020 m. 2023-03-24 16:16:32 20.08 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus vyriausiosios patarėjos 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A15-1653/20(2.1.4E-ŠVA) patvirtintos Visos dienos mokyklos grupių veiklos organizavimo rekomendacijos 2023-03-24 16:15:01 225.53 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. 1-653 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2023-03-24 16:15:01
ŠMM įsakymas dėl rekomendacijų Dėl visos dienos mokyklos kūrimo ir veiklos organizavimo patvirtinimo 2018 m. 2023-03-24 16:15:01