Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuostatai 2020 m. 2023-03-25 16:28:09
Vilniaus Antakalnio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-08-10 16:57:12 86.71 KB
Tvarkų aprašai
Vilniaus Antakalnio progimnazijos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-03-20 15:29:06 232.43 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-08-10 14:45:27 195.1 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-24 15:02:03
Vidaus kontrolės politika 2023-08-10 13:31:36 219.64 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Antakalnio progimnazijoje tvarkos aprašas 2017 m. 519.04 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 367.88 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka 2023-08-10 16:56:40 96.63 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu ir mišriu būdais tvarka 2020 m. 2023-08-10 16:58:55 208.47 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-08-10 16:45:28 263.98 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2023-08-10 16:46:11 121.57 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka 2023-08-10 16:54:00 123.01 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2022 m. 2023-08-10 16:43:52 186.08 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir lankomumo užtikrinimo aprašas 2020 m. 2023-08-10 16:50:41 112.51 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu ir mišriu būdais tvarka 211.06 KB
Taisyklės
Vilniaus Antakalnio progimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2020 m. 2023-03-20 15:22:24 182.16 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2020 2023-08-10 13:32:08 216.92 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-08-10 16:49:03 158.61 KB
Vilniaus Antakalnio progimnazijos prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės 2012 m. 2023-08-10 16:52:05 96.41 KB
Pareigybių aprašymai
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:13 9.72 KB
Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinieriaus pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:40 9.82 KB
IT MP specialisto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:05:59 9.93 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:06:31 10.26 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:06:52 9.8 KB
Mokymo priemonių specialisto pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:07:24 10.04 KB
Pastatų prižiūrėtojo (darbininko) pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:02 9.7 KB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:21 9.43 KB
Sargo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:09:15 9.65 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-08-10 15:08:38 11.03 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams