Veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

 • Paskelbė : Mindaugas
 • Paskelbta: 2023-03-24
 • Kategorija: Pranešimai
 1. Rekomendacijos dėl  veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika nusako Vilniaus Antakalnio progimnazijos (toliau – Progimnazijos) darbuotojų  pareigas, veiksmus ir atsakomybę, susidūrus su korupcinio pobūdžio veiksmais.
 2. Darbuotojai, vykdydami savo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, dalyvaujantys sprendimų, susijusių su patalpų paslaugos sutarčių sudarymu, viešųjų pirkimų organizavimų, mokinių priėmimo į Progimnaziją organizavimu, ir vykdantys šių procesų priežiūrą, privalo vykdyti funkcijas nešališkai ir objektyviai.
 3. Progimnazijos darbuotojas turi neprovokuoti ir nereikalauti duoti ar pažadėti duoti kyšį ir elgtis taip, kad savo elgesiu nesudarytų įspūdžio, jog yra provokuojama ar reikalaujama duoti, pažadėti duoti kyšį ar susitarti dėl kyšio davimo už darbo pareigų (nepriklausomai nuo to, ar nurodoma konkreti veika ir nuo to, ar ji yra teisėta ar neteisėta) atlikimą ar neatlikimą praeityje ar ateityje. Kyšiu laikomas bet kokios turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau ar kitam asmeniui (materialios ar nematerialios, turinčios ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčios) forma išreikštas neteisėtas ar nepagrįstas atlygis už pageidaujamą darbuotojo teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus. Progimnazijos darbuotojas taip pat turi savo elgesiu nesudaryti įspūdžio, kad provokuoja ar reikalauja atlikti kitą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, kaip ji suprantama vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, bei tokios veikos neatlikti.
 1. Progimnazijoje netoleruojami atvejai:

4.1. kai darbuotojai reikalauja ir/ar priima tiesiogines ir netiesiogines dovanas ar paslaugas iš darbuotojų, mokinių, jų tėvų, jei tai įtakoja gaunančiųjų dovanas ar paslaugas sprendimus. Vykdydami savo pareigas darbuotojai negali priimti dovanų, pinigų ar neatlygintinų paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų. Šis draudimas netaikomas, kai siūlomi tik simboliniai dėmesio ir pagarbos išraiškos ženklai – suvenyrai ar daiktai, reklamuojantys Progimnazijoje apsilankiusiųjų asmenų veiklą, Progimnazijos svečių, mokinių, jų tėvų gėlės ir kitos dovanos, kurios negali įtakoti jas gaunančiojo sprendimų;

4.2. kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį Progimnazijos  bendruomenės nariui dėl daromų teisės pažeidimų.

 1. Progimnazijos darbuotojas, gavęs pasiūlymą priimti kyšį, privalo:

5.1. nepriimti kyšio, nepriklausomai nuo jo vertės;

5.2. padaryti pokalbio garso, vaizdo įrašą, jei turi tam priemones ir tam yra galimybė. Jei tokios galimybės nėra, įsidėmėti siūlančiojo duoti kyšį veiksmus;

5.3. aiškiai pareikšti ir savo elgesiu parodyti asmeniui, kad netoleruoja tokio elgesio;

5.4. paaiškinti interesantui, kad jo veiksmai gali būti traktuojami kaip nusikalstami ir užtraukti baudžiamąją atsakomybę;

5.5. įspėti asmenį, kad apie kyšio siūlymą bus informuotas tiesioginis vadovas, Progimnazijos direktorius,  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) arba kita ikiteisminio tyrimo įstaiga (pavyzdžiui, policija);

5.6. jei yra galimybė, neleisti asmeniui pasišalinti ir skubiai telefonu informuoti tiesioginį vadovą;

5.7. STT informuojama vadovaujantis Pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašu, patvirtinu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. 11 gegužės 17 d. įsakymu Nr. 2-172 „Dėl Pranešimų pateikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.8. kol atvyks STT pareigūnai arba kiti ikiteisminio tyrimo pareigūnai, išlaikyti rimtį, jei įvykio vietoje turi rašymo priemones arba kompiuterį, parengti tarnybinį pranešimą apie buvusias kyšio siūlymo aplinkybes. Jei įvykio vietoje nėra galimybės surašyti tarnybinio pranešimo, jis surašomas nedelsiant tokiai galimybei atsiradus;

5.9. iki STT pareigūnų ar kitų ikiteisminio tyrimo pareigūnų atvykimo elgtis pagal jų nurodymus;

5.10. su pasiūlymu paimti kyšį susidūręs Progimnazijos vadovas iš karto informuoja STT pareigūnus.

 1. Asmeniui padavus kyšį (pavyzdžiui, palikus, padavus su kitais daiktais), Progimnazijos darbuotojas privalo neimti kyšio į rankas ir atlikti aukščiau nurodytus veiksmus.
 2. Gavęs pasiūlymą paveikti kitą darbuotoją, kad šis atitinkamai veiktų ar neveiktų, privalo nepriimti pasiūlymo ar kyšio už pažadą paveikti kitą darbuotoją ir atlikti Taisyklių aukščiau nurodytus veiksmus.
 3. Jei kyšis buvo pasiūlytas, pažadėtas arba reikalavimas ar grasinimas atlikti tam tikrus veiksmus (nepriklausomai nuo to, jie teisėti, ar ne) buvo perduotas el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis (pavyzdžiui, socialinių tinklų paskyrose), Progimnazijos darbuotojas privalo:

8.1. imtis priemonių išsaugoti įrodymus: neištrinti el. pašto laiškų, trumpųjų žinučių. Esant galimybei, daryti garso, vaizdo įrašus su neteisėtą atlygį siūlančiu asmeniu;

8.2. jei neteisėtas atlygis buvo atsiųstas anonimiškai kaip pašto siunta ar per kurjerį, padaryti siuntos išpakavimo ir siuntos turinio nuotraukas;

8.3. informuoti tiesioginį vadovą, Progimnazijos direktorių, STT.

 1. Darbuotojas, kuris susidūrė su kitomis korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, kaip jos suprantamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, privalo:

9.1. aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad nedalyvauja ir nedalyvaus tokioje veikoje;

9.2. pareikalauti, kad tokia veika būtų nutraukta;

9.3. įspėti korupcinio pobūdžio veikos subjektą, kad už tokią veiką gresia baudžiamoji atsakomybė;

9.4. informuoti apie tokią situaciją savo tiesioginį vadovą ir Progimnazijos direktorių.

 1. Su šiomis rekomendacijomis supažindinami visi Progimnazijos darbuotojai per el. dokumentų sistemą bei rekomendacijos yra skelbiamos viešai Progimnazijos interneto svetainėje, adresu www.antakalnio.lt

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas