Vaiko gerovės komisija

Progimnazijos vaiko gerovės komisija

Vilniaus Antakalnio progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos  tikslas − užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Nuo to, kaip  vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.  Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama mokyklos vaiko  gerovės komisija (VGK).

VGK rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu,  mokinių mokymosi sėkme, nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis, teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas, padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti.

Komisijos  nariai, kartu su mokiniu ir jo tėvais analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus  mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų.  Atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, krizių valdymo grupės nutarimu teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

VGK  organizuoja krizių, patyčių, smurto prevencijos, sveikatos stiprinimo programų veiklas mokykloje, vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymus ir rekomendacijas tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo  pagalbos priemonių naudojimo.

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos  VGK veikia nuolat. Kiekvienas komisijos narys gali konsultuoti, išklausyti, suteikti informaciją. Komisijos posėdžiai  vyksta paskutinį kiekvieno mėnesio trečiadienį.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis (Progimanzijos direktoriaus 2024-03-14 įsakymas Nr. V-13)

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Agnė Motiejūnė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Martynas Kostiuška  Prichologas asistentas Pavaduotojas

3.

Jūratė Vilkončienė Sekretorė Sekretorė

4.

Agnė Vanagienė Socialinė pedagogė Narė
5. Neringa Čiukšienė

 Socialinė pedagogė

Narė

6.

Edita Sinkevič Socialinė pedagogė Narė

7.

Vilma Dečkutė Žukauskienė Psichologė Narė

8.

Olga Telešova Specialioji pedagogė Narė
9. Čianita Linkutė-Vuicik

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Mokyklos vaiko gerovės komisijos funkcijos 2023-03-24 11:18:48

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams